كوچك يا بزرگ كردن بخش :.همایش
برگزاری اولین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول هلی بنیادی و پزشکی بازساختی
جهت برگزاری اولین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول هلی بنیادی و پزشکی بازساختی به سایت
www.icsc2016.com
مراجعه نمائید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر