كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
یکشنبه 27 خرداد 1403 ویژه دانشجویان میهمان آزمون برون استانی ویژه دانشجویان میهمان آزمون برون استانی
در صورت تغییر محل آزمون دانشجویی از یک استان به مراکز و واحدهای استان فارس ، آزمونهای عمومی دانشجو در سامانه ریلاین استان مبدأ خواهد بود
بدیهی است دانشجویان استان فارس در صورت انتخاب محل آزمون در هر یک از استانهای کشور ملزم به استفاده از سامانه vc.farspnu.ac.ir برای «دروس عمومی» خواهند بود.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر