كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
شنبه 26 خرداد 1403 تاریخ های مهم انتخاب واحد نیمسال تابستان 1403 تاریخ های مهم انتخاب واحد نیمسال تابستان 1403: 
انتخاب واحد: 1403/3/26 لغایت 1403/4/6 
درخواست مهمان: 1403/3/20 لغایت 1403/3/31  تاریخ برگزاری کلاس‌ها (مجازی و غیر حضوری)
طبق گزارش 101 سیستم گلستان، در سامانه ریلاین دانشگاه پیام نور استانی
  مهلت ثبت نمرات میان‌ترم: 1403/6/1 لغایت 1403/6/15 
حذف و اضافه: 1403/4/14 لغایت 1403/4/22 
برگزاری امتحانات : 1403/6/7 لغایت 1403/6/27
  درخواست تغییر محل آزمون: 1403/5/20 لغایت 1403/5/24 
انتخاب واحد در نیمسال تابستان اجباری و الزامی نیست. 
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر