كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
چهارشنبه 15 آذر 1402 چرا چاپ کارت شرکت در آزمون (گزارش ۴۲۸) اهمیت فراوان دارد؟      به چند دلیل:
1. بدون داشتن کارت شرکت در آزمون (گزارش ۴۲۸) اجازه حضور در امتحان به شما داده نخواهد شد.
2. روز و ساعت برگزاری آزمونهای دروس عمومی تغییر کرده است و تاریخ های جدید فقط در گزارش ۴۲۸ قابل مشاهده است.
3. نوع برگزاری آزمون هر درس فقط در گزارش ۴۲۸ قابل مشاهده است.
4. برای دانشجویانی که مرکز آزمون خود را تغییر داده اند آدرس حوزه امتحانی از طریق گزارش ۴۲۸ قابل مشاهده می باشد.
5. تاریخ و ساعت دقیق امتحانات، نام اساتید و نوع برگزاری هر آزمون فقط از طریق گزارش ۴۲۸ قابل استناد می باشد.
روابط عمومی دانشگاه پیام نور کازرون

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر