كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
شنبه 25 اردیبهشت 1400 امكان اخذ كارت آزمون نيمسال 3992  (گزارش 428) از تاريخ 1400/2/25 در سامانه گلستان قابل توجه كليه دانشجويان محترم
امكان اخذ كارت آزمون نيمسال 3992  (گزارش 428) از تاريخ 1400/2/25 در سامانه گلستان فعال است .
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر