كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
شنبه 18 اردیبهشت 1400 قابل توجه كليه اساتيد محترم: مشاهده منابع دروس از گزارش 3009 

جهت مشاهده منابع دروس از گزارش 3009  به شيوه زير استفاده نماييد .

1- اعمال كد درس  مطابق با دانشكده و گروه و شماره درس

2- اعمال  وضعيت منبع بر روي فعال

3-  گزينه مشاهده بر اساس آخرين سرفصل , بر روي خير باشد .

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر