كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
شنبه 16 فروردين 1399 کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس

جهت ورود و مشاهده و نحوه برگزاری کلاسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور استان فارس به آدرس های زیر مراجعه نمایید:

http://vc.farspnu.ac.ir/

راهنمای استفاده از سامانه توسط دانشجو:

http://farspnu.ac.ir/daneshjo_help.pdf

راهنمای استفاده از سامانه توسط اساتید:

http://farspnu.ac.ir/ostad_help.pdf

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر