كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه
سه‌شنبه 2 آذر 1395 ارزشیابی اساتید از تاریخ 03/09/1395 لغایت 30/09/1395 در سیستم گلستان

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی
دانشجویان می توانند جهت شرکت در ارزشیابی اساتید از تاریخ 03/09/1395 لغایت 30/09/1395 در سیستم گلستان از مسیر زیر اقدام نمایند:

1- ارزشیابی 2- استاد 3- ارزشیابی

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر